Gizlilik Politikası

Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. (“Rasyotek”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu gizlilik politikasının amacı Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. (“Rasyotek”) ’ ye ait olan www.rasyotek.com.tr (“Web Sitesi”) alan adına sahip web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleridir.

Bu kapsamda KVKK 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek için aşağıdaki metni bilgilerinize sunarız.

1-Veri Sorumlusu

Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. ile iletişime geçtiğinizde veri sorumlusu sıfatı ile Rasyotek ile muhatap olursunuz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; tedarikçilerimiz ve anlaşmalı diğer kuruluşlar tarafından da mevzuat uyarınca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

2-Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

3-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

4-Kişisel Verilerinizin İşlendiği Yöntemler

Rasyotek’ e ait olan web sitesini kullanan/erişen kullanıcıların/ziyaretçilerin bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek verileri; iletişim formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler, mesaj içeriğinde paylaşacakları talep/şikayet bilgileri, mesajın konusu ayrıca Rasyotek olarak hizmet aldığımız internet sitelerinin çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı ve bizle paylaştığı bazı verilerdir. Çerezler konusunda bilgilenmek için, Rasyotek Çerez Politikası’nı okuyunuz.

Kişisel verileriniz www.rasyotek.com.tr elektronik ortamında işlem yapan müşterilerimizin verdikleri elektronik veriler, yine müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlenmektedir.

5-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesinde aşağıda sayılan haklara haiz olduğunuz belirtilmiştir. Buna göre; kişisel verilerinizin;

Bu hedefimize ulaşmak için;

  • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,çalışmalarını kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmeyi,
  • b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • f) KVKK’nın 7. maddesi uyarınca silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • g) aktarılan 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda açıklananlar kapsamında, Rasyotek’e KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri de ekleyerek Rasyotek Başvuru Formu’nu doldurmalısınız.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.