ANASAYFA  > KURUMSAL

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

1.0 RASYOTEK A.Ş. ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ

Şirket, sürdürülebilir verimliliği sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedeflemektedir. Rasyotek Topluluğu insana verdiği değeri odağına alarak çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. Bu çerçevede çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipler şu şekildedir:

 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,
 • Topluluğumuzu ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri topluluğumuza kazandırmak,
 • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlamak,
 • Adil, rekabetçi ücret politikaları; etkin, objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,
 • Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak,
 • Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
 • İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden çalışma ortamını yaratmak
 • İş yerinde mobbing yapılmasına hiçbir şekilde müsaade etmemek,
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek
 • Motivasyon arttırıcı tedbirler almak,
 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,
 • İnsan haklarına saygılı olmak.

2.0 RASYOTEK DIŞ İLİŞKİLER

Şirketin paydaşları ile ilişkilerini yönlendiren temel prensipler şu şekildedir:

2.1 Dış İletişim

 • Şirketi itibarına zarar vermeyecek şekilde temsil etmek ve şirketin itibarını arttırmak,
 • Paydaşlarla iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,
 • Kamuoyu ile görüş paylaşımını Pazarlama Departmanı çerçevesinde yapmak ve Kurumsal İletişim Yöneticisinden bilgi/görüş almak, kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.

2.2 Pay Sahipleri İlişkileri

 • Pay sahiplerinin yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak,
 • Pay sahiplerinin sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami gayreti göstermek, oluşan kârı yasalara ve mevzuata uygun şekilde pay sahiplerine dağıtmak ya da yatırıma yönlendirmek,
 • Pay sahiplerine ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlamak,
 • Şirketlerin, Rasyotek’in kuruluşundan itibaren süregelen güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak şirketlerimizin kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.

2.3 Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

 • Faaliyet gösterilen ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere uygun hareket etmeyi ilke edinmek,
 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak.

2.4 Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimleri en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak, istikrarlı politikalar izlemek,
 • Müşteriler ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil olmak,
 • Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak,
 • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

2.5 Tedarikçi İlişkileri

 • Çalışılacak tedarikçileri titizlikle ve özenle seçmek, etik veya yasal olmayan eylemlerde bulunmadıklarının tespitini sağlamak,
 • İlgili uygulama prensipleri doğrultusunda gerekli incelemeleri ve tespitleri yapmak,
 • Yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmalarını teşvik etmek,
 • Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
 • Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

2.6 Meslektaşlar ve Rekabet İlişkileri

Rasyotek topluluğu rakiplerini meslektaşları olarak görür ve bu doğrultuda hareket eder.

 • Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan; bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak,
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,
 • Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğunda, bu hâkim durumunu kötüye kullanmamak,
 • Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak,
 • Şirket’i temsilen katılım gösterilen dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak,
 • Rakiplere ait gizli bilgiler çalışana ulaşırsa çalışan tarafından üst yöneticiyi bilgilendirmek.

3.0 RASYOTEK ÇALIŞANLARININ UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

“Rasyotek” adının profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm Şirket çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Yasalara daima uymak,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek,
 • Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
 • İlke olarak kolaylaştırma amaçlı ödemeler yapmamak,
 • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek; bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak.

3.1 Varlık ve Bilgi Yönetimi

Varlık, bilgi güvenliği ve gizliliği konusundaki tüm şirket düzenlemeleri, taahhütname ve yönetmelikler aşağıdaki maddelerin tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

3.1.1 Fikri Mülkiyet Hakları

 • Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek,
 • Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak,
 • Topluluğa ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak almak.

3.1.2 Bilgi Yönetimi

 • Tüm kayıtların yasal süresinde sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Üçüncü kişilerden gelen, şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
 • Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.

3.1.3 Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
 • Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

3.1.4 Gizlilik

 • Şirket’e ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
 • İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak,
 • Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

3.1.5 Sosyal Medya Kullanımı

Şirket tarafından sağlanmayan veya kontrol edilmeyen sosyal medya kanallarında, kamuya açık forum, kişisel blog, sosyal medya hesaplarında, web üzerinde ve mobil uygulamalar dahil her türlü platformda yapılacak iletişimler ve paylaşımlarda Rasyotek A.Ş. ilkelerine uygun hareket etmek dikkat edilmesi gereken hususlardır.

3.2 Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları hâlini ifade eder.

3.2.1 Kendi veya Yakınları Lehine İşlem Yapmama
 • Unvan ve yetkiden faydalanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
 • Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışmasına düşmemeye özen göstermek,
 • Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden Şirket’teki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
 • Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vermek,
 • Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek,
 • Çalışanlar, Borsaya kote menkul kıymetler hariç, başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri Şirket’e derhal bildirmek durumundadır.

3.2.2 Temsil ve Organizasyon Davetleri

Temsil ve organizasyon davetlerine katılım, iş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım Şirket için CEO ve Yönetim Kurulu onayına tabidir.

3.2.3 İşten Ayrılanların Rasyotek ile İş Yapması

 • Şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak olarak Şirket’e satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş yapmak; olumsuz algı oluşturabilecek, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur.
 • Şirketten ayrılan bir çalışanın başka bir şirkette üst yönetimde ya da karar verici bir pozisyonda olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 • Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.
 • Bu durumdaki bir tedarikçi için ilgili yöneticinin, tedarikçinin daha önce çalışmış olduğu şirket ile temasa geçerek uygunsuz bir durum olmadığına dair rapor hazırlayarak bir üst amirini bilgilendirmesi gereklidir.
 • Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ve ilgili şirketle ticari ilişki kurulmamalıdır.
 • Şirketten ayrılmış bir çalışanın tekrar istihdam edilmesi durumunda Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prosedürleri ile belirtilen ilkelerden herhangi birine uymama sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

3.2.4 İçsel Bilgilerin Paylaşılması ve Ticareti

 • Rasyotek AŞ’ye ait her türlü ticari, mali, teknik, hukuki vb. gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek borsalardan doğrudan veya dolaylı pay alım satımı yapmak da dahil, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek,
 • Şirketten ayrıldıktan sonra da gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almak ve gizlilik yükümlülüğüne uymak.

3.3 Yolsuzlukla Mücadele

Rasyotek A.Ş. rüşvete ve her türlü yolsuzluğa karşıdır. Yolsuzluk, ticari hayata, kurumlara ve çalışanlarına zarar verir; ticari itibarı ve saygınlığı tamir edilemez şekilde zedeler. Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece titiz ve hassastır. Tüm çalışanlar ve Şirket adına hareket eden tüm üçüncü kişiler, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.

3.3.1 Hediye Almak ve Vermek

Şirket, prensip olarak tüm çalışanlarının müşteriler ve tedarikçiler dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek ilişkilere girmelerini yasaklar. Şirket ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterlere uyulmalıdır.

 • Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra/promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma vb.) herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmemelidir.
 • Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakde dönüştürülebilir şekilde (hediye çeki gibi) verilmemelidir.
 • Tedarikçilerden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep edilmemeli, üçüncü kişilere teklif edilmemeli ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmemelidir.

4.0 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • Rasyotek, iş yerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimserler.
 • Çalışanlar, iş yeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi iş yerinde bulundurmayacaklardır.
 • Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, iş yerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

5.0 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SİYASİ FAALİYET

 • Şirket; siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz.
 • Bu konularda iş yerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez.
 • Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.
 • Şirketi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım Şirket bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.

6.0 ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

6.1 İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

 • Çalışanlar, Şirket Etik Davranış Kurallarının ya da Şirket’in tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre, eğer durum üst amiriyle ilgiliyse veya üst amiri ihlal şüphesi taşıyan olayla ilgili herhangi bir adım atmazsa, Şirket Genel Müdürüne iletmekle yükümlüdürler.
 • Mevcut ise bildirim amaçlı kurulan e-posta adresine (etik@rasyotek.com.tr) bildirim yapılabilir. Kişinin, iş yerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3. şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.
 • Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine, söz konusu çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır.
 • Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.
 • Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır. Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.