Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Hakkı Sona Eriyor !

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Hakkı Sona Eriyor !

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Hakkı Sona Eriyor !

Rasyotek Geriye Dönük Teşvik

Güncelleme: Resmi Gazete’de yayınlandığında, 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına göre geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor.

Güncelleme : 27.03.2018 Tarihi İtibariyle Geriye Dönük SGK Teşvikleri Resmi Gazetede Yayımlandı ilgili haberimize tıklayarak erişebilirsiniz.
Bu haberimizde ise yayımlanan kanunun içeriğine değindik.

Bakanlar Kurulunun, 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle TBMM’ye sunduğu 75 maddelik torba kanun tasarısının tam metni yayınlanmıştır.

Tasarının 64.maddesi ile 5510 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde 17 eklenmiş ve geriye dönük teşviklerden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Buna göre;

Teşvikten yararlanmak veya yararlanılan teşvik türünü değiştirmek amacıyla kuruma daha önceden başvurmuş işletmeler ile bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde düzeltme talebinde bulunacak işletmeler; geriye dönük teşviklerden yararlanabilecekler.

Bu nedenle;

  1. Kuruma daha önceden düzeltme talebinde bulunarak evrak kayıt numarası alan işyerlerinin kanunun yürürlüğe girmesini beklemesi; yürürlük sonrası tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
  2. Kuruma hiç başvuru yapmamış işyerlerinin ise; en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren 1 aylık başvuru süreleri bulunmaktadır. Bu işyerleri maddenin yürürlük tarihi öncesi de başvuruda bulunabilirler.( Kanun bu ay içerisinde yayınlanır ise son tarih 01.04.2018; mart ayı içerisinde yayınlanır ise son tarih 01.05.2018 olacaktır.)
  3. Yürürlük tarihinden önce başvuru yapanlara iade edilecek tutar; yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 yıl içerisinde 6 taksitte yapılacaktır. Dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiz iade edilecek tutarda dikkate alınacaktır.
  4. Yürürlük tarihinden sonra başvuru yapanlara iade edilecek tutar; talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde 6 taksitte yapılacaktır.
  5. Mahkemelerce bu maddenin yürürlüğe girmesi ile açılmış davalar konusuz kalması sebebiyle düşecektir.

Yukarıda açıklamalar haricinde; işletmeler teşviklerden yararlanabilmek adına geriye dönük 6 dönem için düzeltme hakkına her zaman sahip olacaklardır.

5510 sayılı kanuna eklenen EK MADDE 17 metni aşağıdadır:

EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

Rasyotek

Rasyotek