İkamet İzni Başvurusunda Kira Sözleşmesi

İkamet İzni Başvurusunda Kira Sözleşmesi

İkamet İzni Başvurusunda Kira Sözleşmesi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu kapsamda, yabancılar anılan Kanun kapsamında ikamet izni başvurusu yaparken kalacağı adrese ilişkin bilgi ve belgeleri idareye sunmakla yükümlü olup, ülkemizde kalan yabancılardan, kira sözleşmesinin noter onaylı örneğini ikamet izni başvurusu belgelerine eklemesi talep edilmektedir.

İkamet izni düzenlemesi aşamasında yabancılar tarafından sunulan kira sözleşmelerinin içeriğinin güvenilirliğinin tespitine yönelik etkin bir tespit mekanizması bulunmaması nedeniyle, yabancılar sahte adresle ya da gerçek adres üzerinden ev sahibinin bilgisi dışında kira sözleşmeleri düzenleyerek noterde onaylattıkları ve bu noter onaylı sözleşmelerin ikamet izni başvurularında kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bu minvalde, Göç İdaresi Başkanlığının yazısıyla kira sözleşmesinin “kiraya veren (Türk vatandaşı / yabancı uyruklu fark etmeksizin)” ya da “kiraya veren adına işlem yapmaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunan” kişi tarafından notere onaylatılması ve kiraya verenin kimlik örneğinin sözleşme örneğine eklenmesiyle, ikamet izni için gerekli şartları sağlamayan ve ev sahibinin bilgisi dışında hazırlanan gerçek dışı kira sözleşmelerinin başvurularda kullanılmasının önüne geçilebileceği değerlendirilmiştir.

07.02.2022 tarihinden itibaren kira sözleşmelerinin noter onaylı örneği çıkartılırken “kiraya veren (Türk vatandaşı / yabancı uyruklu fark etmeksizin)” ya da “kiraya veren adına işlem yapmaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunan” kişi tarafından sunulması halinde bu kişilerin kimlik bilgilerinin kontrol edilerek kimlik örneği ile varsa kiraya veren adına işlem yapmaya yetkili olduğuna dair vekaletname örneğinin de sözleşme suretine eklenmesi şartı aranacaktır.

Bu nedenle, ikamet izni başvurusu için yapılan kira sözleşmesi onaylarının yukarıda belirtilen usullere dikkat edilerek yapılması önem arz etmektedir.

admin

admin