Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamasında fazla veya yersiz ödemelerin işverenden kaynaklı olup olmadığı konusunda tereddüt oluşturan konuları değerlendirmek için il müdürü başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon oluşturulacak.

Kısa çalışmada fazla veya yersiz ödeme

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin olarak İŞKUR’a gelen geri bildirimlerde;

  • İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı zamanda nakdi ücret desteğine başvurulmuş olmasından,
  • İşverenlerce kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için SGK’ya bildirim yapılmamasından,
  • İşverenin bilgisi olmadan işçinin başka işyerinde çalışmaya başlamasından,
  • İşçinin raporunun geç bildirilmesinden ya da ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle zamanında sisteme kaydedilememesinden,
  • İşçinin askere gidişinin işverence Kuruma süresinde bildirilmemesinden,
  • Tam zamanlı çalışan işçinin işverence bildirilmesinden,
  • SGK kayıtlarından tespit edilemeyen emekli çalışanların işverence bildirilmesinden,

Kaynaklanan fazla ödemelerin terkin edilip edilmeyeceği ve oluşturulan komisyonun fonksiyonunun ne olduğu ile hizmet merkezlerinde de oluşturulup oluşturulamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü ifade edilmektedir.

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin fazla ve yersiz ödemelerin terkini hususunda yaşanan tereddütler konusunda İŞKUR Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde;

  • İşverenin bilgisi dışında işçinin bir başka işyerinde çalışmasından kaynaklanan ve işçilerin borçlandırıldığı haller dışında yukarıda tereddüde düşüldüğü belirtilen hususların işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklandığı ve terkin işleminin yapılabileceği,
  • Bununla birlikte, işçinin bir başka işyerinde çalıştığının işverenin bilgisi dahilinde olduğunun anlaşıldığı hallerde de (işverenle yazılı olarak irtibat kurulmak suretiyle belirlenir) yine terkin işleminin yapılabileceği değerlendirilmiştir.

Oluşturulan komisyon ayrıca, oluşan fazla ödemelerin; Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olup olmadığı, fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olup olmadığı ve işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı (uygunluk tespiti dışındaki denetim raporlarından veya 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı) hususlarını da değerlendirecektir.

Şubat KÇÖ 30 Gün Üzerinden Dikkate Alınacak

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 1 Şubatta başlayan bitiş tarihi Şubat ayı sonrası olan veya 28/29 Şubatta biten başlama tarihi Şubat ayı öncesi olan ya da 1 Şubatta başlayıp 28/29 Şubatta biten kısa çalışma ödenekleri ile ara ay Şubat olan kısa çalışma ödeneklerinde gün sayısı 30 olacak şekilde program oluşturulmuştur. Bu hallerde, sistem 15/45 bildirilmişse 10 gün, 22,5/45 bildirilmişse 15 gün, 30/45 bildirilmişse 20 gün ve 45/45 bildirilmişse 30 gün üretecektir. Uygun görülen haftalık çalıştırılmayacak saati aşmamak kaydıyla örneğin 45/45 oranın bildirildiği 2021 yılı Şubat ayında 5 gün rapor alınmış veya çalışılmış ise talep edilmesi halinde 25 gün süreyle ödeme yapılacak şekilde oran belirlenebilecektir.

Osman Şenay

Osman Şenay