Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

Yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanı sağlanmadığından yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı sayıldığı tarihten önce kronik hastalığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Yabancı ülke vatandaşları; Türkiye’de ikamet ediyor olmaları, Kanunun ilgili maddeleri gereği sigortalı olmaları ve/veya tanımlanan diğer koşulları sağlamaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve kendilerine tanınan haklardan faydalanmaktadırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescilleri, Kanun kapsamında yer alan hükümlere göre yapılmaktadır.

Kanunun 64. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanının sağlanmayacağı amir hükümdür. Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler hariç olmak üzere

 • Yabancı ülke vatandaşlarının, Kronik Hastalıklar Listesinde belirtilen tanılarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescil edildikleri tarihten önce bulunup/bulunmadığına dair Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülke vatandaşlarının, tescil işleminin yapıldığı tarih itibarıyla Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan hastalık tanıları, sağlık kurulu raporları Kuruma ibraz edilinceye kadar MEDULA sisteminde kapatılacaktır.
 • Tescil anında, sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi durumunda, sağlık kurulu raporunda Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılardan, kişide bulunmadığı belirtilen tanılar, tescil tarihi itibarıyla MEDULA sisteminde açık kalacaktır.
 • Tescil işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Kuruma ibraz edilen sağlık kurulu raporunda, Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılardan, tescil tarihinden önce bulunmadığı belirtilen tanılar, genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığı tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açılacaktır.
 • Tescil işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü sonrasında Kuruma ibraz edilen sağlık kurulu raporunda, Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılardan tescil tarihinden önce bulunmadığı belirtilen tanılar, sağlık kurulu raporunun Kuruma ibraz edildiği tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açılacaktır.
 • Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilerin genel sağlık sigortası kapsam durumunun değişmesi halinde uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak statüsünün korunduğunun belgelenmesi şartı ile Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılar, tescilin gerçekleştiği tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açık kalacaktır.
 • Sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz edilmemesi halinde rapor ibraz edilinceye kadar Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılar, MEDULA sisteminde kapalı kalmaya devam edecektir.
 • Sağlık kurulu raporunda belirtilmeyen, ancak tescil tarihinden önce mevcut olduğu sonradan tespit edilen kronik hastalıklar ve ilişkili diğer tanılara ait sağlık hizmetleri Kurumca karşılanmayacaktır.
 • 14.07.2021 tarihinden sonra ilk defa genel sağlık sigortası tescili yapılan yabancı ülke vatandaşlarından ekteki taahhütname imzalı olarak alınacaktır.
 • Taahhütname, genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olan kişiler adına ayrı ayrı düzenlenecek olup sigortalı tarafından imzalanacaktır.
 • Taahhütname, Kurumun tescil birimleri/ilgili birimleri tarafından MEDULA sistemine kaydedilecektir.
 • Yabancı ülke vatandaşlarının kronik hastalık tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Devlet üniversite hastaneleri yetkilidir.
 • Kronik hastalığın tespiti için alınan sağlık kurulu rapor bedelleri Kurumca karşılanmayacak olup kişilerce karşılanacaktır.

Kronik hastalıklar listesi ve Taahhütnameyi de sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Rasyotek

Rasyotek