ANASAYFA  > HİZMETLER

27103 Teşvik

27103 Sayılı Kanun’dan Yararlanma Şartları Nelerdir?

bo

27103 SAYILI KANUN YARARLANMA ŞARTLARI

 

27103 SAYILI SGK teşvikinden yararlanmak için özel sektör işvereni olmak gerekmektedir. Kamuya ait işyerleri ile 4734 sayılı İhale Kanunu’na tabi işletmeler bu destekten yararlanamazlar.Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için;


a) 01.02.2019 ila 30.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9’uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,


İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için;


a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


27103 Teşviki Nasıl Uygulanır


4447 sayılı Kanun’un geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e–SGK /İşveren /İşveren Sistemi /Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 sayılı Kanun’un Geçici 19. madde menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.


Teşvikten Yararlanma Süresi


İşe Giriş tarihi itibariyle;

• 18 yaşından büyük kadın sigortalılar için 18 ay,

• 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar için 18 ay,

• 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar için 18 ay,

• Türkiye İş Kurumu’na engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay,

• İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar da dahil diğer sigortalılar için 12 ay,

süreyle destekten yararlanılabilecektir.

Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.