ANASAYFA  > HİZMETLER

5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık İndirim

5510 Sayılı Kanundan Doğan 5 Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları

bo

5510 Sayılı Kanundan Doğan Teşvik (5 Puanlık SGK İndirim)

 

5510 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. SGK teşviklerinden olan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanır.İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;


– Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.

– Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.

– İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

– Prim borçları iş yeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer iş yerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

– İhale konusu işler kapsama girmemektedir. (Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğinde kişiler bu teşvik kapsamındadır.)


Bu şartlara sahip işveren için;


– Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir. (Seçilebilecek APHB türleri: 1-4-5-6-13-24-29-30-31-32)

– 4447 sayılı Kanunun geçici 7’nci, geçici 9’uncu ve geçici’10 uncu maddesinde,

– Engelli sigortalılar,

– 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde,

– 5225 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde (Kültür yatırımları),

– AR-GE teşviklerinde,

– İşverenler 5 puanlık prim desteğinden yararlanabileceklerdir. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.

– Borcu olan alt işveren varsa bu durumda hem işveren hem de borcu olan alt işveren bu teşvikten yararlanamazken işverenin borcu olup alt işverenin borcu yoksa, alt işveren bu teşvikten yararlanabilir.

– Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup edilmesiyle ödenmesi durumunda da bu teşvikten yararlanılabilmektedir.


Yurt Dışı Göreve Gönderilen İşçiler ile İlgili %5 Prim Teşviki


– İşverenler tarafından 5510 sayılı Kanun’un 5/(g) maddesine göre sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere göreve gönderilen Türk işçilerinden,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

– Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmında yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır. (Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

– Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar,Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

– Uygulama, 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

– Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce iş yerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.

– İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

– Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.


Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılacak Projelerde Teşvikten Yararlanmak Mümkün mü?


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi işler bu teşvik kapsamı dışındadır ve yüzde 5’lik indirim uygulanmaz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve bu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun “hizmet alımı” olması durumunda bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılır.


Kamu Kurumlarının 5 Puanlık İndirimden Faydalanmaları Mümkün müdür?


Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışan sigortalılardan dolayı 5 puanlık prim indiriminden faydalanılamaz. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birliklerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 9.12.2016 tarihinden itibaren beş puanlık indirimden yararlanılması mümkündür.


Prim Borçlarını Yapılandıran veya Tecil ve Taksitlendiren İşverenler, 5 Puanlık İndirimden Yararlanabilir mi?


Prim borçlarına ilişkin yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemleri devam eden ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmayan işverenler 5 puanlık indirimden yararlanabilir. Ancak, prim borçları yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde, bozma koşulunun oluştuğu ayı takip eden aydan başlanılarak, söz konusu borçlar ödenmediği sürece bahse konu indirimden yararlanılması mümkün değildir.

Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.