2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

2019 Mali Tatil Süresinde SGK Bildirimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda mali tatil uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almıştır. Buna göre; Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve mali tatilin son günü (20 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 22 Temmuz (dâhil) günü sona erecektir.

2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

23 Temmuz ila 29 Temmuz (27 Temmuz Cumartesi gününe rastladığından) tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler de bu kapsama dahil edilmiştir.

Bu Kapsamda Değerlendirilecek Olan SGK Bildirimleri

  • İşyeri Açılış Bildirgesi Yönünden
  • Sigortalı Giriş – Ayrılış Bildirimleri Yönünden
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi Yönünden
  • İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden
  • Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname Yönünden
  • Denetim İçin Talep Edilen İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi Yönünden
  • Resen Hesaplanan Prim Borcuna İtiraz Yönünden
  • Prim Ödeme Süresi Yönünden
  • Tespit Edilen İşkolu Kodu ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranına İtiraz Yönünden
  • Askerlik Borçlanması Bedelinin Ödenmesi Yönünden
Rasyotek

Rasyotek