2022 MUHSGK Bildirimi Hakkında Değişiklik

2022 MUHSGK Bildirimi Hakkında Değişiklik

2022 MUHSGK Bildirimi Hakkında Değişiklik

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Vergi Bildirimi:

-“Çalıştırılan İşçi Sayısı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

muh1
 • Vergi beyanını aylık olarak doldurup gönderecek mükelleflerin, yukarıdaki tabloda bulunan 1. Ay-Asgari Ücretli/1. Ay-Diğer Ücretli satırlarını doldurmaları gerekmektedir.
 • Asgari Ücret İstisna GV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki vergi dışı tutulan tutar düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen gelir vergisi toplamı yazılacaktır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi toplamı yazılacaktır.

SGK Bildirimleri:

“Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda yer alan “Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.

 • Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı ve Damga Vergisi Kesintisi alanları eklenmiştir.
 • Hesaplanan Gelir Vergisi alanı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutar dahil tutarı içermelidir.
 • “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir. “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı, ilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için 638,01 TL’den) küçükse, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” alanına “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağından bu alana “0” (sıfır) yazılmalıdır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutarı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi yazılacaktır.

4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim:

“Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.

muh2
 • Muhtasar Beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi Tablosuna ve TABLO-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün 3/b “Tecil Edilecek Tutar” satırına aktarılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Asgari Geçim İndirimi (f)(*)” sütunu dip notuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Gelir Vergisi İstisnası Tutarı (Tecil Edilecek Tutar)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim:

muh3
 • “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Hesaplanan Vergi Tutarı ” sütunu “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Kesilen Vergi Tutarı (***)” olarak değiştirilerek (***193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi (Çalışanın teşvik kapsamında olmayan ücretinin bulunması halinde ise toplam verginin teşvik kapsamındaki çalışmaya isabet eden kısmı) buraya yazılacaktır) dipnotu eklenmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (***)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubu Sonrası Vergi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.
 • Terkin Edilecek Tutar(****)” sütununa ait dipnotu ((****) Bu satırlar toplamı muhtasar beyannamenin vergiye tabi işlemler bölümünde yer alan “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun’un Gereği Terkin Edilen Tutarı” bölümüne aktarılacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki vergi dışı tutulan tutar düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen gelir vergisi toplamı yazılacaktır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi toplamı yazılacaktır.

SGK Bildirimleri:

“Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda yer alan “Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.

muh4
 • “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Hesaplanan Vergi Tutarı” sütunu “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Kesilen Vergi Tutarı (Terkin edilecek Vergi Tutarı)(***)” ve dipnotu ((***)193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi (Çalışanın teşvik kapsamında olmayan ücretinin bulunması halinde ise toplam verginin, teşvik kapsamındaki çalışmaya isabet eden kısmı) buraya yazılacaktır ) değiştirilmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (***)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim:

muh5
 • “Ücret Tutarı” sütunu “Brüt Ücret Tutarı” olarak değiştirilmiştir.
 • “Hesaplanan Gelir Vergisi ” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi (Tecil Edilecek Tutar)(*)” olarak değiştirilmiş olup (*193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı buraya yazılacak olup, bu tutar Muhtasar Beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi Tablosuna ve TABLO-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün 3/b “Tecil Edilecek Tutar” satırına aktarılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Asgari Geçim İndirimi (f)(*)” sütunu dip notuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Gelir Vergisi İstisnası Tutarı (Tecil Edilecek Tutar)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim:

 • “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Hesaplanan Vergi Tutarı ” sütunu “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Kesilen Vergi Tutarı (***)” olarak değiştirilerek (***193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi (Çalışanın teşvik kapsamında olmayan ücretinin bulunması halinde ise toplam verginin teşvik kapsamındaki çalışmaya isabet eden kısmı) buraya yazılacaktır) dipnotu eklenmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (***)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubu Sonrası Vergi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.
 • Terkin Edilecek Tutar(****)” sütununa ait dipnotu ((****) Bu satırlar toplamı muhtasar beyannamenin vergiye tabi işlemler bölümünde yer alan “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun’un Gereği Terkin Edilen Tutarı” bölümüne aktarılacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Bildirimi İncelemek İçin Tıklayınız

Rasyotek

Rasyotek