4447/Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27256 – İlave İstihdam Desteği)

4447/Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27256 – İlave İstihdam Desteği)

4447/Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27256 – İlave İstihdam Desteği)

Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sigortalı yönünden;

 • 01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
 • 01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
 • Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB veya MPHB kayıtlı olmaması

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin APHB / MPHB de kayıtlı olmaması gerekmektedir.

2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 4/b, Ek-5 ve Ek-6’ncı maddesi kapsamında SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı 4447/28’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan destekten yararlanılabilecektir.

Örnek: (ABC) Şirketinde 12.12.2020 tarihinde işe alınan;

 • Burak Bey’in 4/a kapsamında en son 2020/Mart ayına ilişkin APHB / MPHB ile 30 gün üzerinden SGK’ya bildirildiği,
 • Hatice Hanım’ın 4/a kapsamında 2020/Temmuz ayında 30 gün, 2020/Ağustos ayında 1 gün APHB / MPHB ile SGK’ya bildirildiği,
 • Hakan Bey’in 2020/Ağustos ayında 4/b kapsamında 15 günlük sigortalılığının olduğu ve 2020/Ağustos ayında 4/a kapsamında 16 günlük APHB / MPHB ile SGK’ya bildirildiği,
 • Necla Hanım’ın en son 2020/Ağustos ayında 4/b kapsamında 30 günlük sigortalı olduğu varsayıldığında;

Aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Burak Bey ve Necla Hanım isimli sigortalılarından dolayı prim desteğinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Buna karşın 2020/Ağustos ayında 4/a kapsamında sigortalı Hatice Hanım 1 gün, sigortalı Hakan Bey ise 16 gün SGK’ya bildirildiğinden dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2020/Ağustos ayında/döneminde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.

506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, odalar tarafından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 no.lu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar ( (0) günlü bildirimler hariç) dikkate alınacak olup, 2, 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

2019 Ocak / Şubat / Mart / Nisan dönemlerinde;                        (1) belge türü ile 11 sigortalı

2019  Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos dönemlerinde;        (1) ve (29) belge türü ile 13 sigortalı

2019 Eylül / Ekim / Kasım / Aralık dönemlerinde;                       (1) ve (29) belge türü ile 16 sigortalı

2020 Ocak / Şubat / Mart dönemlerinde;                                     (1) belge türü ile 12 sigortalı

2020 Nisan döneminde;                                                                (1) belge türü ile 8 sigortalı

Olduğu varsayıldığında 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) no.lu belge türleri dikkate alınarak en az bildirim yapılan ay 2020/Nisan ayıdır.

Bildirim yapılan sigortalı sayısı (8) olması nedeniyle, bahse konu prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (9) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında şartlara haiz birden fazla sigortalının işe alınması halinde, bu sigortalıların tamamından dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

18.04.2020 tarihi ve sonrasında ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri, daha önce tescil edildiği halde 2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma APHB / MPHB vermeyen ya da 2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.

4447/Geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılması sırasında, 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aya/döneme ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki APHB / MPHB de kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK/İşveren Sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla belirlenen sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

Destekten Yararlanılan Sigortalıların Yarısının Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Ortalama Destek Süresi Kadar Çalıştırılması

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Örnek: (A) Şirketinde;

 • 2020/Aralık ayında A, B ve C sigortalılarından,
 • 2021/Ocak ayında A, B, C, D ve E sigortalılarından,

Dolayı destekten yararlanıldığı varsayıldığında; destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı 3 (5/2=2,5=3) olacaktır. İşverenin bu 5 sigortalıdan tercih edeceği 3 sigortalıyı, destek süresinin bitiminden sonra ortalama destek süresi kadar fiilen çalıştırması gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki destekten yararlanılabilmesi için, bu fıkra kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısının, destek süresinin sona ermesinden itibaren, maddenin yürürlük tarihinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününü içine alan ay sayısını geçmeyecek süre içinde destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek: (H) Şirketinde;

 • 2020/Aralık ayında A, B ve C sigortalıların her biri için 30 gün,
 • 2021/Ocak ayında A, B, C, D ve E sigortalıların her biri için 10 gün bildirim yapıldığı ve destekten yararlanıldığı varsayıldığında,
Sigortalı2020/Aralık2021/OcakToplam
A301040
B301040
C301040
D1010
E1010
Toplam9050140

Destekten yararlanılan ortalama süre 28 gün (140/5=28) olacaktır. Bu durumda işverenin destekten yararlandığı 5 sigortalısından tercih edeceği 3 sigortalısını, destek süresinin sona ermesinden itibaren, maddenin yürürlük tarihinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününü içine alan ay sayısını geçmeyecek süre içinde 28 gün çalıştırması gerekmektedir.

Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında;

 • 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB de (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
 • Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde 27256 kanun türünden Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki APHB de kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki APHB de kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
 • 27256 kanun türünden Kuruma bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili APHB / MPHB de iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek: (A) Şirketinde 08.12.2020 tarihinde işe alınan ve 4447/Geçici 28. maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren bir sigortalı için 2020/Aralık ayına ilişkin 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB’ni 22.01.2021 tarihinde SGK’ya gönderildiği ve 2020/Aralık ayındaki prim ödeme gün sayısının 24 olduğunda 24 x 44,15= 1.059,60 TL destekten yararlanılacaktır.

Diğer Hususlar

4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmak için destekten yararlanılacak aya ilişkin APHB / MPHB’nin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 27256 kanun numarasında düzenlenen APHB / MPHB’den tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.

Osman Şenay

Osman Şenay