Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi Yayınlandı

Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin;

  • 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmış,
  • 4. maddesinin 1. fıkrasında, “Kanunun 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almış ve bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak hangi konuları içermesi gerektiği belirtilmiş,
  • 5. maddesinde ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hangi usul ve esaslara uyulması gerektiği detaylı olarak anlatılmıştır.

Bu kapsamda, aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve aydınlatma metinleri oluşturulurken faydalanılabilmesi amacıyla Kurumumuzca hazırlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi”nin; Kurum internet sayfasında yayınlanmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Söz konusu Rehber, Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Rehberler” başlığı altında (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler adresinde) kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Kaynak : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Rasyotek

Rasyotek