Çalışanlara Ödenen Yol Parasının Gelir Vergisi Muafiyeti

Çalışanlara Ödenen Yol Parasının Gelir Vergisi Muafiyeti

Çalışanlara Ödenen Yol Parasının Gelir Vergisi Muafiyeti

7194 sayılı Kanun ile işverenlerin, çalışanların işyerlerine gidip gelmesi için sağladığı menfaatlerin gelir vergisinden muafiyeti sağlanmıştır. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 12 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan faydalanılabilmesi için gerekli şartlar;

  1. İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması
  2. Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması
  3. Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması
  4. Ulaşım bedelinin günlük belirlenen 12 TL’yi aşmaması
  5. Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi

İşverenler tarafından, çalışanlara yapılacak ödemeler aşağıdaki durumlarda istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.

  1. Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi,
  2. Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi,
  3. Araç tahsis edilmesi,
  4. Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi,
  5. İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi,

İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlanmadığı veya taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet erbabının ikametgahından bu mahallere ve bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de yol masrafı yaptığı durumlarda, işverence verilen toplu taşıma hizmetinden faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır.

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek – 1: (A) işvereni yanında çalışmakta olan (D)’ye şehir içi ulaşımda kullanması için toplu taşıma kartına, 2020/Ocak ayında 22 gün çalışacağı için peşin olarak 264,00 TL (KDV hariç) yükleme yapmıştır. (D), Ocak ayında 5 gün izin kullanmış olsun. (D)’nin Ocak ayında 17 gün çalıştığı göz önüne alındığında, işveren (A) tarafından (D)’nin toplu taşıma kartına yüklenen 264,00 TL’nin 60,00 TL’si istisna kapsamında değerlendirilecektir. İşveren (A)’nın peşin olarak ödediği 264,00 TL’ye istisna uygulamış olması halinde ise, düzeltme yapabileceği gibi, fark tutarı izleyen ayda yapacağı ödemeden indirmek suretiyle, istisnayı daha düşük uygulayabilecektir.

İşverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmının ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL) ulaşım bedeline katma değer vergisi dahil değildir. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer vergisi işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir.

İşverenler tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna tutarını aşan kısım (istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul edilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Örnek – 2: (K) işvereni 2020/Temmuz ayında 22 gün çalışan (D)’nin toplu taşıma kartına KDV dahil 590,00 TL yüklemiştir. İşveren (K) tarafından bu tutarın 264,00 TL’si istisnaya konu edilecektir. İstisna kapsamındaki bu tutara isabet eden 47,52 TL’lik KDV indirim konusu yapılabilecektir. İstisna tutarını aşan 500,00 – 264,00 = 236,00 TL + 42,48 TL KDV dahil toplam tutar olan 278,48 TL net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan 42,48 TL’lik KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Osman Şenay

Osman Şenay