Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ek İstihdama Destek Müjdesi: İşbaşı Eğitim Programı Detayları 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ek İstihdama Destek Müjdesi: İşbaşı Eğitim Programı Detayları 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ek İstihdama Destek Müjdesi: İşbaşı Eğitim Programı Detayları 

ek istihdam sozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında ek istihdam desteğini açıklayarak “İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak” dedi. Açıklanan ek istihdam projesiyle ilgili detaylar belli oldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası dün açıklamalarda bulundu. Ek istihdam projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu detayları vermişti: 

“İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum.” 

EK İSTİHDAM PROGRAMININ (İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI) DETAYLARI  

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ek istihdam paketinin’ (işbaşı eğitim programı) detayları belli oldu. İşbaşı Eğitim Programı’na katılımcı olabilmek için istenilen şartlar, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak; olarak belirlendi. 

İşbaşı Eğitim Programı’na işveren olarak başvurabilmek için ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olunması, İŞKUR’a kayıtlı olunması ve katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı süreyle istihdam etmeyi taahhüt edilmesinin gerektiği bildirildi. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ BİLİŞİM VE İMALAT SEKTÖRLERİNDE 6 AY, DİĞER SEKTÖRLERDE 3 AY 

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilecekler. Ayrıca, Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde de program düzenlenebilecek. 

KATILIMCILARA CEP HARÇLIĞI ÖDENECEK  

İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden, iş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ise program süresince karşılanıyor. Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunuyor. 
İşbaşı Eğitim Programları Kapsamındaki Değişiklikler 

 • Sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek olup Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemeyecektir. 
 • En az beş sigortalıya sahip olan işverenlerle düzenlenecektir. 
 • Tüm programlar en az yüzde yetmiş istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecektir. 
 • Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edileceklerdir. 

İşverenlerin program kapsamında kullanabileceği kontenjan, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünerek hesaplanacaktır. 

 • İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilecektir. 
 • İşbaşı eğitim programı düzenlenen işverenlerin aylık sigortalı sayısı takibi gerçekleştirilecek olup bu takip program düzenlenen aya ilişkin olarak programın düzenlendiği ilde yer alan işyerlerindeki sigortalı sayısını gösterir belgedeki toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle yapılacaktır. 
 • Aylık kontenjan kontrolü sonucunda program başlangıcında hesaplanan kontenjan sonucu kullanılan katılımcı sayısı program devamındaki kontenjan ile karşılaştırılacak olup aradaki fark yüzde 10’dan fazla olamayacaktır. 
 • Günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten ve altı günden, toplamda ise en fazla iki yüz kırk fiili gün olarak düzenlenebilecektir. 
 • Program süreleri, sektör, meslek veya işyeri bazında Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırılabilecektir. 
 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işverenler program düzenlenemeyecektir. 

Diğer Değişiklikler;

 • Daha önce bir kurs veya programa katılanlar için kurs ve/veya programlar (çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında dokuz ay bekleme süresi bulunacaktır. 
 • Özel sektör işyerleri ile aynı ayda/dönemde düzenlenecek kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, belirlenen şekilde hesaplanan sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde ellisinden fazla olamayacaktır. 
 • Özel sektör işyerleri ile düzenlenecek kurs veya programa katılacak kişilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış olanlara işveren tarafından mesleğin özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi sağlanacaktır. 
 • Özel sektör işyerlerinin, mesleki eğitim kurslarından ve işbaşı eğitim programlarından yeniden yararlanabilmeleri için en son tamamlanan kursa/programa ilişkin olarak hesaplanan sigortalı sayısının, kursun/programın başlayacağı aydan önceki son bir yıl içerisinde düzenlenen kurslara ilişkin istihdam yükümlülüğü kapsamında yer alan kişi sayısı kadar artmış olması gerekecektir. 
 • Mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilecektir. Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir. 

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?  

İşbaşı Eğitim Programı (İEP), işe alınacak her yeni personel için maaş ve SGK ödeme sorumluluğunu devletin finanse ettiği bir sistemle; her bir personelde aylık en az 5.879,70 TL tutarındaki maliyetten tasarruf edilen bir teşvik türüdür. 

İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ile işverenler, programa katılan kişileri işbaşında görür; meslek becerilerini gözlemleme şansına sahip olurlar. Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması, maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İşverenler, hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücü ile çalışma imkânı bulmaktadır. 

Program, nitelikli iş gücü konusunda güçlük çeken işverenlere; işe alacakları kişilerin meslek becerilerini gözlemleme, kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alım noktasında isabetli bir karar verme fırsatı sunmaktadır.  

İşbaşı Eğitim Programından Kimler Faydalanabilir?  

 • 15 yaşından büyük ve son 1 aydır işsiz kişiler, 
 • Son 6 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış kişiler 
 • İşverenin birinci/ikinci derece yakını olmayanlar  
 • Emekli olmayan herkes İEP’ten faydalanabilir.  

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Personeller  

 • Günlük en az 5, en fazla 8 saat çalışabilir.  
 • Haftada en fazla 6 gün çalışabilir.  
 • Haftada en fazla 45 saat çalışabilir.  
 • Fazla mesai yapamaz.  

Programın planlanması, resmen başlatılması, süreç boyunca takibi, programın başarılı olarak sonlandırılması; tüm hukukî ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi ciddi bir iş yükü getirmektedir.  

Rasyotek, işveren için önemli ölçüde tasarruf sağlayan İşbaşı Eğitim Programı hizmetini eksiksiz, hatasız ve iş yüküne sebep olmadan sunmaktadır.   

Güçlü bilişim altyapısı ve teknolojik çözümleri ile Süper Portal, İEP Dijital Asistan modülü ile program prosedürlerini kolaylaşırken iş yükünü ortadan kaldırır ve gerekli raporlamaların yapılmasına olanak tanır. 

İEP Dijital Asistan; yazılımı sadece Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş’ye ait olan, hatasız işlem ve kusursuz operasyon süreci sunan bir çözüm ortağıdır.  

Piyasada teknik yönden ve imkân bakımından en donanımlı alternatif olarak, sürecin her aşamasını kurgulayan bir iş akışına sahiptir.  

Rasyotek olarak iş dünyasının ilk 500’ ü içinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holding ile çalışmaktayız. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, size ihtiyacınız olan tüm desteği sağlamak ve bu önemli tasarruf kaynağından sizi de maksimum oranda faydalandırabilmeyi isteriz. 

Rasyotek

Rasyotek