Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre; Çalışma gücünün en az %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 1. derece engelli, en az %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 2. derece engelli, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 3. derece engelli sayılır ve 2021 yılı için aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

 • 1. derece engelliler için 1.500 TL
 • 2. derece engelliler için 860 TL
 • 3. derece engelliler için 380 TL

Kanunu’nda yer alan engellilik indirimi uygulamasından;

 • Engelli ücretli,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
 • Engelli serbest meslek erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler,

yararlanabilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi

Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan kişiler, engellilik vergi indirimi uygulaması yönünden de bakmakla yükümlü sayılmışlardır. Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3’üncü maddesinin 10 numaralı fıkrasına göre, bakmakla yükümlü olduğu kişi:

“5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

 1. Eşini,
 2. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
 3. Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

ifade etmektedir.

Vergi İndirimi başvurusu için gerekli belgeler

 • Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp, kaşelenmiş yazı
 • İşe yeni başlayanlar için Sigorta Giriş Bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait Sigorta Bildirgesi (Hizmet dökümü)
 • Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun ”hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış sureti” veya “aslı”
 • Bakmakla yükümlü olunan kişiler adına başvuru için; bakmakla yükümlü olduğunu bildirir yazı

Normalde, engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvurular artık e-devlet üzerinden yapılabilecek

Kendisi için başvuru yapacaklar (Raporu Olanlar)

E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı/Engellilik Vergi İndirimi Başvuru İşlemleri

Kendisi için başvuru yapacaklar (Hastaneye Sevk) 

E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı/Engellilik Vergi İndirimi Başvuru İşlemleri 

Rasyotek

Rasyotek