Geçici 20’nci Maddeye Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

Geçici 20’nci Maddeye Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

Geçici 20’nci Maddeye Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 01.02.2019 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 (beş) puanlık indirimden faydalanamayacaktır.

Konuyla ilgili SGK’nın 27.01.2020 tarihli 2020/1 Genelgesi,

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmü 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu hüküm 01.02.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birliklerin, sandık statüsüne tabi personelinden dolayı 01.02.2019 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası beş puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 01.02.2019 tarihinden itibaren beş puanlık indirim uygulanmaksızın 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan prim teşviklerinden yararlanabilecektir.

Bu Genelge hükümleri 01.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 2009/61 ve 2011/45 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri 01.02.2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Osman Şenay

Osman Şenay