İş Yeri Tescilinde Önemli Değişiklik

İş Yeri Tescilinde Önemli Değişiklik

İş Yeri Tescilinde Önemli Değişiklik

SGK’nın 21.10.2021 tarihli 2021/36 sayılı Genelgesi ile iş yeri tescilinde önemli değişiklik meydana gelmiştir. Eski uygulamada iş yeri tescili yapıldıktan sonra bazı evraklar işverenler tarafından bağlı oldukları SGM’ye gönderilmekteydi, artık yeni uygulama ile evraklar sisteme yüklenebilecek. 

SSİY, “İş Yeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan iş yerlerinin tescilinde, iş yeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan iş yerlerinin tescilinde; 

a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin, 

b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin, 

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının, 

ç) İnşaat iş yerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, 

elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. 

Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir

E-Devlet üzerinden “İş Yeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen iş yeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır

Ancak, iş yeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 

E-Devlet üzerinden gönderilen iş yeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak iş yeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek, işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. 

PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek ve her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir. 

Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İş Yeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen iş yeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir. 

İş yeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından Kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan iş yeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak, işverenlerden iş yeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir. 

Bildirgenin gönderildiği tarih olarak Kuruma verildiği tarih kabul edilecektir. İş yerinin tescil tarihi ise (Kanun kapsamına alınış tarihi) sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih iş yeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise iş yeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir. 

Rasyotek

Rasyotek