İşverenler Dikkat! Yapılandırma, Kredi, Esnek Çalışma ve Teşvikler Geliyor

İşverenler Dikkat! Yapılandırma, Kredi, Esnek Çalışma ve Teşvikler Geliyor

İşverenler Dikkat! Yapılandırma, Kredi, Esnek Çalışma ve Teşvikler Geliyor

Meclisin açılmasıyla birlikte ekonomiye yönelik çalışmalar başladı, işte gündemde olan yapılandırma, kredi, esnek çalışma ve sigorta prim teşviklerinin detayları;

 1. İşverenler için Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması geliyor.
 2. Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 10 milyar TL kredi sağlayacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.
 3. İşten ayrıldığı tarihi takip eden 90 gün içinde işe alınan ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalıştırılan kişilerin işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
 4. Cumhurbaşkanı, 6111 ve 7103 sayılı sigorta prim teşviki ile 7103 sayılı Kanundan doğan gelir vergisi ve damga vergisi desteğini 31.12.2023’e kadar uzatabilecek.
 5. Ahilik Sandığı uygulaması 31.12.2023’e ertelenecek.
 6. Cumhurbaşkanı, Kısa Çalışma Ödeneği ile 7252 sayılı Kanunla gelen Normalleşme Desteğini 30.06.2021’e kadar uzatabilecek.
 7. İş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019 – 17.04.2020 döneminde sona erenler ile sigortasız çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere her ay bu sigortalılar için günlük 44,15 TL destek verilecek.
 8. İşverenler tarafından 2019/Ocak – 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirilen aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için günlük 44,15 TL destek verilecek.
 9. Tam süreli çalışıyorken 31.12.2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisnadır. Alınmayacak gelir vergisi tutarı bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin %10’unu aşamaz, istisna 12 ayı aşmamak üzere kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanır. Kısmi süreli çalışmaya başlayan çalışanların gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna olacak.
 10. 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçiler 2 yılı aşmamak üzere belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılabilecek. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemez.
 11. İşe girdiği tarih itibariyle 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işveren tarafından günlük brüt asgari ücret üzerinden İKMH %2, GSS %12,5 primi ödenir. Bu kapsamda çalışanlar eksik GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorundadır, ayrıca takip eden ayın sonuna kadar aylık brüt asgari ücret üzerinden MYÖ %20 prim ödeyebilirler. Eğer takip eden ay sonuna kadar ödemezlerse prim ödeme hakkı düşer. İşe girdiği tarihten önceki son 1 yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar bu düzenleme kapsamında yer alamazlar.

Teşvik, yeni çalışmalar ve süre uzatmalar vb. ile ilgili bilgiler kesinleştiği zaman sizlerle tekrar paylaşıyor olacağız.

Osman Şenay

Osman Şenay