Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatılmıştır.

Mevcut kısa çalışması daha önceki uzatmalarla birlikte 31.10.2020’de bitecek olan bir işyeri Kasım ve Aralık aylarında kısa çalışma uygulamasına devam ederse KÇÖ bitiş tarihi 31.12.2020 olacaktır.

Mevcut kısa çalışması daha önceki uzatmalarla birlikte 15.11.2020’de bitecek olan bir işyeri Kasım ve Aralık aylarında Kısa Çalışma uygulamasına devam ederse KÇÖ bitiş tarihi 15.01.2021 olacaktır.

Nakdi ücret desteği ve fesih yasağı

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/03/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Fesih yasağı 17.04.2020 – 17.11.2020 tarihleri arasında uygulanıyordu, 27.10.2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Osman Şenay

Osman Şenay