Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

7256 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi (17.11.2020) itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.” Hükmüne yer verilmiştir. 

Kısa Çalışma Uygulamaları Kapsamındaki Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar 

Fazla ve yersiz ödeme; 

  • Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır. 
  • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır. 
  • 17.11.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır. 
  • İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır. 

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir. 

Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar 

İşverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır. 

  1. Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler, 
  2. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler. 

İŞKUR’un uygulaması yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirileceğinden Kısa Çalışma Uygulamalarının mevzuata uygun ve dikkatli bir şekilde süreçlerin yürütülmesini tavsiye ederiz. 

Osman Şenay

Osman Şenay