Mali Tatil Başladı, SGK Bildirimlerine Dikkat!

Mali Tatil Başladı, SGK Bildirimlerine Dikkat!

Mali Tatil Başladı, SGK Bildirimlerine Dikkat!

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Kanun’un 1’inci maddesine göre son günü malî tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

2020 yılı mali tatili 01.07.2020 Çarşamba günü başlayıp 20.07.2020 Pazartesi günü sona erecektir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine göre, Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde;

 • 05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,
 • 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve
 • 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler;
 • 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile,
 • 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların,
 • 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin,
 • 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların,

Yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

Mali tatil kapsamına giren işlemler

 • İşyeri bildirgesi
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • İdari para cezalarına itiraz ve ödeme
 • Prim ödemeleri
 • Re’sen hesaplanan prim borcuna itiraz
 • Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi
 • Asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen orana itiraz
 • Prim borçlarının ertelenmesi
 • SGK mevzuatı kapsamında denetim ve kontrol

İşyeri bildirgesi; Verilmesi gereken sürenin son günü 01.07.2020 – 20.07.2020 tarihleri arasına rastlarsa işyeri bildirgesinin verilme süresi mali tatilin bitimi olan 27.07.2020 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş kabul edilecektir.

Sigortalı işe giriş bildirgesi; Verilmesi gereken son günün mali tatile rastlaması halinde, bildirgenin verilme süresi mali tatilin bitimini takiben 7 gün uzadığından 01.07.2020 – 20.07.2020 tarihlerinde verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgeleri 27.07.2020 tarihine kadar verilebilecektir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi; Sigortalının işten ayrılış bildirgesi, çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Sürenin sonu mali tatile rastlarsa SGK’ya bildirim 27.07.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesi; Belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir. 2020/Haziran ayına ait APHB’si 23.07.2020 tarihine kadar verilmesi gerekirken, 5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne istinaden 2020/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç 25.07.2020 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

İdari para cezası itiraz ve ödeme; İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin 15 günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

Prim ödemesi; 5510/88. maddeye göre işverenler, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigorta prim tutarlarını en geç ertesi ayın/dönemin sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. Buna göre söz konusu ödeme yükümlülüğüne ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

Denetim evrakları; İşverene ait defter ve kayıtlar denetim elemanlarınca incelenmek üzere talep edilebilecek ve ilgili defter ve kayıtlar talep yazısının tebliğini izleyen 15 gün içinde incelemeye sunulmalıdır. 15 günlük ibraz etme süresinin son günü mali tatile rastlaması halinde kayıtlar mali tatili izleyen tarihten itibaren 7 gün içerisinde ibraz edilebilecektir.

Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerin çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken geçici iş göremezlik bildirimi ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamına alınmamıştır.

Osman Şenay

Osman Şenay