Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olması hâlinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesinden meslek mensupları sorumlu olduğundan, meslek mensubunun Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi ya da tutukluluk ve gözaltına alınması nedenlerinin varlığı hâlinde işverenlerin yerine meslek mensuplarınca düzenlenen ve yasal süresinde Kuruma verilmesi zorunlu olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesi yapılabilecektir. 

Bu kapsamda meslek mensubunun; 

  • Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, 
  • Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi, 
  • Tutukluluk veya gözaltına alınma, 

Nedenleriyle Vergi Usul Kanununa göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi hâlinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenebilmesi için işverenlerce; 

  1. Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep hâlleri nedeniyle (bu genelgede belirtilenlerle sınırlı olmak üzere) Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi, 
  1. Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan durumun belgelenmesi, 
  1. Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması, 

gerekmektedir. 

Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15’inci günün sonuna kadar yapılması hâlinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 

Örnek–1: Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzalamış meslek mensubunun 26.01.2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınması hâlinde, Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi, bu durumun ispatlanması ve Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve işverenin yazılı talepte bulunması durumunda, 2021 Ocak ayında verilmesi gereken 2020 Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının 10.02.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süreye kadar ödenmesi hâlinde yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 

Örnek–2: 1 No’lu örnekte meslek mensubunun 08.01.2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınması ve karantina altına alınma süresinin 21.01.2021 tarihinde sona ermesi hâlinde 2020 Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 26.01.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinde işverenler yönünden mücbir sebep hâllerinin belirlenmesinde ticari ve ekonomik kayıp durumu gözetilirken meslek mensuplarınca yukarıda belirlenen mücbir sebep hâlleri sadece beyannamenin verilmesine engel olan durumlara bağlı olarak sınırlı tutulmuştur. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenme süresi sadece meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken beyannameler için geçerli olup mücbir sebebin devamı hâlinde takip eden aylar için erteleme söz konusu olmayacaktır. 

Örnek–3: Meslek mensubunun 26.01.2021 tarihinde yatarak tedavi görmeye başlaması ve bu tedavinin 10.03.2021 tarihine kadar devam etmesi hâlinde, sadece 2021 Ocak ayında verilmesi gereken 2020 Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının 10.02.2021 tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süre içerisinde verildiği kabul edilecektir. Ancak, 2021 Ocak ve 2021 Şubat aylarına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının süresinde Kuruma verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi hâlinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7’nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi hâlinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 

Örnek–4: Meslek mensubunun annesinin 19.01.2021 tarihinde vefat etmesi halinde 26.01.2021 tarihinde verilmesi gereken 2020 Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının 02.02.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek primlerin ödenmesi gerekmektedir. Aynı kişinin 18.01.2021 tarihinde vefat etmesi hâlinde, beyanname verme süresinin son gününe 7 günden fazla süre söz konusu olduğundan erteleme yapılmayacaktır. 

Örnek–5: Meslek mensubunun babasının 20.06.2021 tarihinde vefat etmesi halinde 26.06.2021 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 28.06.2021 tarihinde verilmesi gereken 2021 Mayıs ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine 7 günden fazla süre olduğundan bu kapsamda erteleme yapılmayacak olup, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının 28.06.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. 

Genelgede açıklanan hususlar konusunda genelgenin yayım tarihinden (11.02.2021) önce yapılmış olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesine ilişkin taleplerin, genelgedeki şartları taşıması ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının mücbir sebebin olduğu ayda verilmesi gereken beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15’inci günün sonuna kadar (vefat halinde 7’nci günün sonuna kadar) verilmiş ve tahakkuk eden primlerin ödenmiş olması hâlinde, söz konusu yükümlülüklerin süresinde yerine getirildiği kabul edilerek buna göre işlem yapılması gerekmektedir. 

Osman Şenay

Osman Şenay