Teknopark Şirket Kurma Süreçleri

Teknopark Şirket Kurma Süreçleri

Teknopark Şirket Kurma Süreçleri

Teknopark Şirket Kurma Süreçleri

Günümüz dünyasında teknoloji, bir ülkenin ekonomik olarak kalkınabilmesi ve rekabet edebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim teknolojiye yatırım yapmayan, teknoloji üretmeyen, teknolojiyi kullanmayan ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan ülkeler global anlamda da her açıdan geri planda kalacak ve gelişemeyecektir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri;  4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca yüksek ve ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri ve geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları; aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği kuluçka merkezi veya bu özelliklere sahip teknopark olarak tanımlanmıştır. 

Teknoparklar sağladığı hizmetler ve imkânlar ile birçok girişimcinin ilgisini çekmektedir.  Teknoparkta yer alacak girişimler; gelir vergisi mükellefi gerçek kişiler olabileceği gibi, kurumlar vergisi mükellefi tüzel kişiler de olabilmektedir. Bu kapsamda her ne kadar ilk aşamada teknoparklarda yer alan hizmet ve imkânlardan yararlanmak için bir şirket kuruluşuna gerek olmadan kuluçka merkezi bünyesinde faaliyet gösterilebiliyor olsa bile; şirketlere sağlanan kolaylıklar, hibeler, muafiyetler, teşvik ve destekler göz önünde bulundurulduğunda, girişimciler girişimlerinin de gelişimi ile birlikte birçok noktada daha girişimlerini gerçekleştirebilmek adına şirket kurmak isteyebilmektedirler. 

Teknoparklarda Sağlanan Avantajlar Nelerdir? 

Teknoparklarda yer alan girişimler için önemli birtakım vergisel avantajlar, SGK prim teşvikleri, ücret destekleri bulunmaktadır. Keza teknoparkta yer alan girişimlerin, teknopark yönetimine sunmuş oldukları proje kapsamında geliştirdikleri ürünleri üzerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacaktır. Vergiden müstesna olunan bu süre boyunca; münhasıran teknoparklarda geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları; sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler de katma değer vergisinden müstesna olacaktır. 

Aynı zamanda teknoparkta yürütülen projeler ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşyalar da gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler de damga vergisi ve harçtan müstesna olacaktır. Ayrıca 31/12/2028 tarihine kadar; teknopark bünyesinde kurulan şirketlerde çalışan proje kapsamındaki personelin, yine proje kapsamındaki görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden vergisel avantajlar ve sigorta prim desteği sağlanacak, işbu ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden istisna olacaktır. 

Bunların yanı sıra teknoparklarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi girişimciler için gerek özel gerekse devlet olmak üzere birçok destek mekanizmasının da mevcut olduğu unutulmamalıdır.  

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim? 

Öncelikle şirket kuruluşu ile ilgili olarak ilk aşamada kurmak istediğiniz şirket türüne karar vermeniz gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketi olarak adi komandit şirket ve kolektif şirket kurulabilmekteyken sermaye şirketi olarak ise anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket kurulabilmektedir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumluyken şahıs şirketlerinde ise ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır.  

Türkiye’de en çok tercih edilen ve teknoparklarda da en çok karşılaşılan şirket türünün sermaye şirketlerinden olan anonim şirket olduğu söylenebilecektir.  

Rasyotek

Rasyotek