YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 27.01.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 27.01.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 27.01.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA

(E. 2019/35817 K. 2020/415 T. 27.01.2020)

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, çekin kanuni süresinde yetkili hamil tarafından bankaya ibrazında, muhatap banka tarafından çek üzerinde yapılacak inceleme hakkında, Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair karar vermiştir.

Kararda, muhatap banka tarafından çek hesabında yeterli karşılık olması halinde çek bedelinin hamile ödenmesinin ve çek hesabında yeterli karşılık bulunmuyorsa, bu durumda yetkili hamilin talebi üzerine, 5941 sayılı Kanun’un 3/4. maddesinde yazılı hususların çekin arkasına yazılmak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2019/35817 Esas No’lu kararında:

“Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle 5941 sayılı Kanun’un 3/4. maddesi gereği ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin ‘karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığı” belirtilmiştir.

Kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200221-13.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek