Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında

yeni istihdam teşviki rasyotik

Gelir vergisi genel tebliği (seri no 304) ; 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 17103 ,27103 ve 37103 kanun numaralarını seçerek sigorta prim teşvikinden yararlanan işyerleri için vergi teşvikine ilişkin yararlanma detayları açıklanmıştır. 

Buna göre; 17103 , 27103 ve 37103 sayılı kanun seçilerek sigorta prim teşvikinden yararlanılan personeller için; ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. 

Yine bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez denmektedir. 

Bundan önceki dönemlere ilişkin yararlanılamayan gelir vergisi teşvik tutarları; kuruma bu ay verilecek ilk muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Mahsubun yapılabilmesi için 2018 ocak, şubat, mart ,nisan ve mayıs aylarına ilişkin bilgilerin de muhtasar ekinde verilmesi istenmektedir. Aksi halde 2018 ocak, şubat, mart ,nisan ve mayıs aylarına ilişkin vergi desteğinden yararlanılamayacaktır denmektedir. Ortada 7103 sayılı kanuna uyumlu bordro hesaplamaları bile henüz yapım aşamasındayken; bu tespitin yapılarak muhtasar beyannameye yetiştirilmesi çok zor bir ihtimaldir. 

 

27103 Teşvik

 

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplamasını Öğrenmek için tıklayın.

 

 

 

 

Aşağıda konu ile ilgili hesaplama örneklerini bulabilirsiniz: 

Örnek 1: 

İşveren (I), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 5 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren (I), 1/6/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

 

Aylık Brüt Ücret Tutarı  2.029,50 TL 
Aylık Vergi Matrahı [2.029,50-(2.029,50x%15*=)]  1.725,07 TL 
2018 Yılı Haziran Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi  258,76 TL 
Asgari Geçim İndirimi  152,21 TL 
Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)  106,55 TL 
Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [258,76-(152,21+106,55=)]  0 TL 
*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15 

 

Örnek 2: 

İşveren (L), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 12 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (L), 1/12/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını, ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 13’e çıkarmıştır. 

2018 yılı Aralık ayında 5.000 TL brüt ücretle istihdam edilmeye başlanan ve ilave istihdama ilişkin tüm şartları taşıyan bekâr çocuksuz bir hizmet erbabı için yararlanılacak teşvik tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Aylık Brüt Ücret Tutarı  5.000,00 TL 
Aylık Vergi Matrahı [5000-(5000x%15*)]  4.250,00 TL 
2018 Yılı Aralık Ayında Hesaplanan Vergi  637,50 TL 
2018 Yılı Aralık Ayında Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi**  258,76 TL 
Asgari Geçim İndirimi  152,21 TL 
Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)  106,55 TL 
Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [(637, 50-(106,55+152,21)=]  378,74 TL 
*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15 

**Aralık ayında işe başlayan asgari ücretlinin %15 oranında hesaplanan gelir vergisi 

 

Bir personelin herhangi bir dönemde kümülatif gelir vergisi matrahından dolayı bir üst dilime geçmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşvikinin en düşük dilim olan %15’den mi yoksa, kişinin kümülatif gelir vergisi dilimine isabet eden oran üzerinden mi hesaplanacağı hususunda yine belirsizlik oluşmuştur. 

İstanbul vergi dairesi başkanlığı KHK 687 kapsamındaki vergi terkini hakkında bir özelgede bu konuyu cevaplamış ve konu geç de olsa açıklığa kavuşmuştur. 

Dolayısıyla bu özelgeye dayanarak; idarenin görüşü  2018 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının, prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden kümülatif vergi matrahı esas alınarak hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı teşvik olarak dikkate alınacak olup bu tutarın verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi gerekmektedir. 

Bu hesaplamanın yapılabilmesi için vergi terkini uygulanacak kişinin ücreti ne olursa olsun; kişinin spek günlük alt sınırı üzerinden kümülatif vergi matrahının takip edilmesi ve ikinci vergi dilimine geçmesi durumunda terkin edilecek tutarın bu dilimden hesaplanması gerekmektedir. 

Öte yandan, teşvik kapsamında bulunan hizmet erbabının asgari ücretle çalışması halinde ilgili mevzuat uyarınca ilave asgari geçim indirimine ilişkin tüm şartların taşınması kaydıyla faydalanılacak asgari geçim indirimi tutarı ile teşvik tutarının hesabında ilave asgari geçim indiriminin de dikkate alınacağı tabiidir. 

Gelir vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için link:

http://www.gelirler.gov.tr/gelir-vergisi-genel-tebligi-seri-no-304-resmi-gazetede-yayimlandi

Sözkonusu özelgeye ulaşmak için link:

http://www.gelirler.gov.tr/687-nolu-khk-ile-4447-sayili-kanuna-eklenen-gecici-18maddesine-gore-asgari-ucret-uzerinden

Rasyotek

Rasyotek