Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları;

1) İşverenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusu olması gerekmektedir.

2) Prim teşviki kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı işverenlere sağlanacaktır.

3) İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıdan dolayı anılan madde kapsamında destekten yararlanabilmesi için, bu sigortalının işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi gerekmektedir.

Örnek: Covid-19 etkisiyle kısa çalışma kapsamında 50 çalışanı KÇÖ’den yararlanan işletme, 30 çalışanın KÇÖ’sünü sona erdirmiş 20 çalışan KÇÖ’ye devam ediyor olsun. İşletme 30 çalışan için 7252 teşvikinden yararlanabilecektir.

4) Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamazlar.

5) Her bir ay için sağlanacak teşvik süresi, sigortalının kısa çalışma ödeneği ve/veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

6) Teşvik uygulaması 2020/Ağustos dönemi ile başlayıp 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle işverene teşvik verilecektir.

Örnek: Destek kapsamına giren (A) sigortalısı 2020/Mayıs – Haziran – Temmuz aylarında KÇÖ’den yararlanmış ve 20.07.2020’de KÇÖ sonlanmış olsun. KÇÖ alınan aylık ortalama gün sayısı 15 olduğu varsayıldığında sigortalı (A) için 2020/Ağustos – Eylül – Ekim aylarında destekten yararlanılacaktır.

Destek kapsamına giren (B) sigortalısının KÇÖ’sü 17.06.2020’de sonlanmış ve normal çalışmaya dönülmüş olsun. (B) sigortalısı için destekten 2020/Ağustos ve Eylül aylarından yararlanılacaktır.

Destek kapsamına giren (C) sigortalısının KÇÖ’sü 17.05.2020’de sonlanmış ve normal çalışmaya dönülmüş olsun. (C) sigortalısı için destekten 2020/Ağustos ayında yararlanılacaktır.

Not: İşveren KÇÖ’yü Ağustos ayından önce sonlandırdığında 3 aylık süreden Ağustos’tan önceki dönemlerde destekten yararlanamamaktadır, hak kaybı söz konusudur.

7) KÇÖ veya NÜD uygulamasından yararlanan işyerleri, sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması halinde destekten kalan süre kadar yararlanabilecek ancak aynı işveren ait başka bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanamayacaktır.

8) Teşvik sorgulama ekranında KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanmış çalışanların tanımlanması gerekmektedir. Diğer SGK teşviklerinde olduğu gibi işveren tarafından KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanan çalışanların 7252 sayılı Kanun seçilerek bildirimi yapılmalıdır.

9) Brüt asgari ücret (2.943 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek; KÇÖ veya NÜD uygulamasını 31.08.2020 tarihinde sona erdiren (X) işletmesinde çalışan (A) sigortalısının aylık ortalama KÇÖ/NÜD gün sayısı 15 varsayıldığında teşvik hesabı 15 * 98,10 * %37,5 = 551,81 TL olacaktır.

10) Aylık ortalama gün sayısı hesabı; KÇÖ/NÜD ödeme gün sayısının 30 ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın KÇÖ/NÜD gün sayısına oranıyla bulunur.

Örnek: 01.04.2020 – 30.05.2020 aralığında Nisan ayında 20, Mayıs ayında 20 gün ödeme yapılan sigortalı için KÇÖ gün sayısı 53, KÇÖ ödeme gün sayısı 40, KÇÖ aylık ortalama gün sayısı 23 (40*30/53) olarak hesaplanır.

Örnek: Nisan ayında 10 gün, Mayıs ayında 20 gün, Haziran ayında 20 gün NÜD yararlanmış sigortalı için NÜD gün sayısı 75 gün (17.04.2020 – 30.06.2020), NÜD ödeme gün sayısı 50, NÜD aylık ortalama gün sayısı 20 (50*30/75) olarak hesaplanır.

11) Kısa çalışma veya nakdi ücret desteği süresi gün sayısı toplamı 30 günden daha az olan hallerde ödeme yapılan gün sayısı toplamı Aylık Ortalama Gün Sayısı olarak esas alınır.

Örnek: Haziran döneminde 10’u ila 30’u arasında 21 gün nakdi ücret desteği/kısa çalışma ödeneği ödenmiş sigortalı için Aylık Ortalama Gün Sayısı 21 gün olarak, bitiş tarihi ise 30 Haziran 2020 tarihi olarak esas alınır.

12) Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların nakdi ücret desteğinden de yararlandığı hallerde Aylık Ortalama Gün Sayısı, kısa çalışma süresi ve nakdi ücret desteği süresi gün sayısı toplamı ile ödenek ödeme gün sayısı toplamları alınmak suretiyle belirlenir.

Örnek: 01.04.2020 – 30.05.2020 tarih aralığında Nisan ayında 20, Mayıs ayında 20 gün kısa çalışma ödeneği, 1 – 30 Haziran aralığında ise 21 gün süreyle nakdi ücret desteği ödemesi yapılan sigortalı için kısa çalışma süresi (53) ile nakdi ücret desteği süresi (30) gün sayısı toplamı 83 (53+30), ödeme gün sayısı toplamı ise 61 (40+21) olarak hesaplanır. Bu durumda Aylık Ortalama Gün Sayısı 22 (61*30/83) olarak hesaplanacaktır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30.06.2020 tarihi esas alınır.

13) Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından en az 1 gün süreyle yararlananlar için kısa çalışmanın sona erdiği tarih olarak Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanılan kısa çalışma bitiş tarihi esas alınır.

14) Aylık ortalama gün sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınır, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilir.

15) Teşvik kapsamında kullanılan Aylık Ortalama Gün Sayısında, kısa çalışma bitiş tarihinde yapılan güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler dikkate alınmaz.

16) Aynı ayda birden fazla işyerinde çalışıyorken kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği uygulamasından yararlanılan sigortalılar için hesaplanan Aylık Ortalama Gün Sayısı kadar her iki işveren de teşvik hükümlerinden yararlanabilir.

17) Teşvik uygulamasından yararlanılan dönemde aynı sigortalı için kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği ödenmez.

18) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

19) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

20) Bu durumda 3 aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı KÇÖ/NÜD’den yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de bildirilen sigortalının ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek APHB/MPHB ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

21) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, 3 aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkün bulunmaktadır.

22) Özel sektör işverenleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmak için anılan maddede aranılan şartları sağlamaları halinde, destekten yararlanılacak aya ilişkin 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB’nin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB’den dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir.

23) İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da anılan nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri destekten yersiz yararlanmış sayılacağından yersiz yararlanılan prim desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Osman Şenay

Osman Şenay